Artikelindex

 

Lidmaatschap

 

 

 

Wat kost het lidmaatschap van vogelvereniging "De Gieteling" ?

 

De contributie - zie onze nieuwe website.

 

Wat krijgt U voor uw contributie?

 

U ontvangt hiervoor elke maand het prachtige maandblad "Onze Vogels", uitgegeven door de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.

 

- U bent vrij om elke ledenvergadering dan wel contactavond van onze vereniging te bezoeken.

 

- U kunt meedoen aan onze jaarlijkse vogelshow in clubgebouw. Of voor de regio, district, Nederlandse en wereldkampioenschappen.

 

- U mag deelnemen aan feestavonden uitstapjes O.I.D.

 

- En zeker niet te vergeten krijgt u gevraagd en ongevraagd adviezen en tips over onze hobby en daarbij de vriendschap van de bij onze afdeling aangesloten leden.

 

Velen zijn U reeds voorgegaan. Onze leden kweken kleur, zang en postuurkanaries, grasparkieten, grote parkieten en agaporniden, allerlei soorten tropische vogels (amadine’s, vinken, binsen, enz. enz.) duiven en grondvogels en Europese cultuurvogels.

Wilt u zich inschrijven dan staat er op de volgende pagina het inschrijfformulier, Deze kunt u mits volledig ingevuld sturen naar ons e-mailadres of via onze penningmeester. 

 

 

Bij vragen of opmerkingen kunt u ten allen tijde een e-mail sturen naar het bestuur via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of contact opnemen met een bestuurslid.

 

Met vriendelijke groet,

 

             Het bestuur van vv “De Gieteling”

 

 

 

 

 Origineel embleem


   Vogelvereniging  "De Gieteling" Dedemsvaart - Balkbrug  

   _______________________________________________

 

 

 Secr.:                     W. Timmer

 Adres:                   Steenbergerwijk 61

 Postcode/plaats :  7701 RL Dedemsvaart

   

   

 

Telefoon :             06-11874806

 E-mail:                 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 ING bank :           NL23INGB0003717325

 

 

 

 

 


 


 


 


 

Verenigingsnummer:                  D14

 

Naam Vereniging:                       Vogelvereniging “De Gieteling” Dedemsvaart-Balkbrug

 

Naam Penningmeester:              W.J.G. v.d. Enk

 

Plaats:                                            Dedemsvaart


Telefoon:                                        0523-616471

 

E-mailadres:                                  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan “De Gieteling”om per jaar de contributie van IBAN nummer.: ______________________________ af te schrijven.


 

De weigering van de debiteur bedraagt 5 werkdagen.

 

Datum:               

Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

Geb. datum:

Toetredingsdatum:

Soort vogels:

 

E-mail:


Handtekening:


 

 


 

Privacy

 

REGELING INFORMATIEBEHEER VAN VOGELVERENIGING

GEDRAGSCODE PRIVACY GEVOELIGE GEGEVENS

 

Artikel 1

DOEL;

Het stellen van regels ter bescherming van de privacy van de leden van Vogelvereniging de Gieteling Dedemsvaart / Balkbrug.

Kortweg komt het erop neer dat er een verplichting bestaat om persoonsgegevens zorgvuldig te behandelen.

 

Artikel 2

DEFINITIE;

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een persoon zeggen of gegevens die van invloed zijn op de wijze waarop een persoon wordt beoordeeld of behandeld. 

 

Artikel 3

BEGRIPPEN;

Verwerken;

Alle handelingen die met persoonsgegevens worden uitgevoerd, zoals het verzamelen, aanvullen, veranderen, vernietigen en verstrekken t.b.v. het voeren van een correct Ledenbestand  en verdere verenigingsadministratie.

Feitelijke gegevens. 

Dit zijn vaststaande gegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, eventueel

e-mailadres, geboortedatum, datum aanvang Lidmaatschap, e.d.

 

Artikel 4

ALGEMEEN;

De verantwoordelijkheid voor het beheer van de persoonsgegevens wordt bij Wetgeving gelegd bij degene die de gegevens beheert. In dit geval het Bestuur Vogelvereniging de Gieteling Dedemsvaart / Balkbrug

Het opslaan van gegevens van leden heeft als doel om de administratie en service te optimaliseren.

Het Bestuur slaat daarvoor niet meer op dan strikt noodzakelijk t.b.v. haar administratieve handelingen/verplichtingen.

 

Artikel 5

BEVEILIGING;

Het Bestuur van  Vogelvereniging de Gieteling Dedemsvaart / Balkbrug draagt zorg voor:

  1. Optimale technische beveiliging van alle digitale persoonsgegevens door goede firewall applicaties en Beveiligingsapplicaties.(Virusbestrijders, e.d.)
  2. Adequate Bouwtechnische beveiliging van de systemen.(gebruik van officiële

software,etc).

  1. Voorkoming van misbruik en toegang door derden tot deze gegevens.
  2. Beperking van verstrekking van informatie, tenzij hiertoe gelast door erkende   

           Nederlandse autoriteiten/wetgevende instanties. 

 

Artikel 6

OPSLAG GEGEVENS LEDEN;

Met het toetreden als lid van Vogelvereniging de Gieteling Dedemsvaart / Balkbrug gaat het lid akkoord met het op digitale-, of andere wijze opslaan van zijn/haar NAW gegevens ten behoeve van serviceverlening/ administratie van de Vogelvereniging de Gieteling  Dedemsvaart / Balkbrug.

 

 

Artikel 7

VERSTREKKING VAN GEGEVENS (INTERN);

Gegevens uit de in gebruik zijnde administratie/databases worden intern alleen gebruikt voor de interne administratieve handelingen van Vogelvereniging de Gieteling Dedemsvaart, / Balkbrug zijnde:

 - door Bestuursleden van de vereniging t.b.v. de Leden-, en Contributie administratie en het doorgeven van mutaties hierin aan de NBvV.

Alsmede t.b.v. het bestellen van Ringen bij de NBvV voor leden van de vereniging.

Het organiseren van Tentoonstellingen en het contracteren van Keurmeesters hiervoor..

  • Tevens wordt een keer per jaar de ledenlijst digitaal aan de leden van de Vogelvereniging De Gieteling Dedemsvaart – Balkbrug verstrekt. De lijst mag alleen voor interngebruik gebruikt worden en gegevens van de lijst mogen niet aan derden verstrekt dan wel overgedragen worden.

 

Artikel 8

VERSTREKKING VAN GEGEVENS (EXTERN);

Gegevens uit de in gebruik zijnde administratie/databases worden alleen verstrekt aan derden, mits;

- dit gebeurt aan Overheidsinstanties door een schriftelijke aanvraag (last) v.w.b. de 

  ringenverstrekking, dan wel Markt-, Tentoonstelling-, of overige hobby gerelateerde activiteiten,

 - Informatie met betrekking tot het verkrijgen/bestellen van voorgeschreven ringen Europese  

  Cultuurvogels worden geautomatiseerd verstrekt aan de officiële, hiertoe aangewezen

  Overheidsinstanties, door de NBvV (Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers)

 - bij particuliere informatievraag wordt alleen het telefoonnummer verstrekt, zodat de aanvrager   zelf contact kan zoeken. Tenzij een lid schriftelijk aan de Secretaris van de Vogelvereniging de Gieteling Dedemsvaart  / Balkbrug heeft gemeld dit niet toe te staan.

-Hetzelfde is van toepassing op het plaatsen van foto’s van leden in het Maandblad of op de site van Vogelvereniging de Gieteling Dedemsvaart / Balkbrug

 

 

Artikel 9

WEIGERING TOT VERSTREKKING VAN GEGEVENS;

De Vogelvereniging de Gieteling Dedemsvaart / Balkbrug verstrekt geen informatie:

- t.b.v. reclame doeleinden, al dan niet gerelateerd aan de vogelliefhebberij;

- aan particulieren of instanties en intern gebruik (verzenden ledenlijst), anders dan het telefoonnummer (tenzij dit door een lid expliciet  is verboden, door dat schriftelijk te hebben kenbaar gemaakt aan de Secretaris

 

Artikel 10

VERWIJDEREN VAN GEGEVENS;

De Vogelvereniging de Gieteling Dedemsvaart / Balkbrug verplicht zich tot het verwijderen van alle gegevens van een lid, binnen 6 maanden na beëindiging van het lidmaatschap.

 

Algemeen;

Deze Gedragscode is in lijn met hetgeen hierover is opgenomen in het Bondsvademecum van de NBvV (Nederlandse Bond van Vogelliefhebers).

april 2018 – Bestuur Vogelvereniging de Gieteling Dedemsvaart / Balkbrug